Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami.×

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG VISITENERIFE.EU

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez VISITENERIFE.EU
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna
( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)
VISITENERIFE.EU ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez VISITENERIFE.EU
za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej VISITENERIFE, dokonania rezerwacji i zakupu
atrakcji turystycznej.
Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z możliwości rezerwacyjnych systemu oraz nabycia atrakcji turystycznych VISITENERIFE dostępnych za pośrednictwem Serwisu,
musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełna akceptacja i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu.

Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczna przez visitenerife.

1. VISITENERIFE na stronie internetowej www.visitenerife.eu zwanej dalej “Serwisem” umożliwia zapoznanie się, z rodzajami atrakcji turystycznych i wycieczkowych, jak również zgłoszenie zapytania o rezerwacje atrakcji turystycznej.
2. Serwis umożliwia klientom uzyskanie aktualnej kalkulacji to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny atrakcji turystycznych na swojej stronie.
3. Serwis umożliwia klientom dokonanie rezerwacji miejsc w atrakcji turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie za nie płatności.

4. Proponując klientom atrakcje turystyczne VISITENERIFE określa w Serwisie następujące niezbędne informacje:
– miejsce pobytu
– datę rezerwacji
– czas trwania atrakcji turystycznej
– czas pobytu w zaoferowanym pokoju/apartamencie
– rodzaj/typ pokoju/apartamentu
– cenę atrakcji turystycznej wraz z terminem zapłaty
– ogólne informacje dotyczące udziału w atrakcji turystycznej

5. Serwis umożliwia klientom dokonanie rezerwacji miejsc w atrakcji turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie za nie płatności.

6. Zgłaszający przez dokonanie wpłaty ceny atrakcji turystycznej (całkowitej lub częściowej), akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.

7. Osoba, która dokona rezerwacji (Zgłaszający) czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników atrakcji turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników.

8. Klient poprzez dokonanie wpłaty zaliczki/pełnej kwoty na poczet atrakcji turystycznej zawiera umowę o świadczenie usługi turystycznej. Zaliczka wynosi nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć) ceny atrakcji.

9. Ewentualną pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni przed rozpoczęciem atrakcji lub po dotarciu na miejsce atrakcji turystycznej. W przypadku gdy atrakcja turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu własnego), reszta ceny powinna być wpłacona w nieprzekraczalnym terminie 15 dni przed rozpoczęciem atrakcji. Zaliczkę i resztę ceny należy zapłacić zgodnie z postanowieniami pkt 10.
Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy VISITENERIFE. W przypadku nie dokonania w terminie wpłaty zaliczki, umowa nie jest zawarta.

10. Ceny atrakcji turystycznych oraz świadczeń dodatkowych, zamieszczone są na stronie www.visitenerife.eu
Dopuszcza się następujące formy płatności: przelew elektroniczny (www.paypal.com lub płatność kartą kredytową w tym serwisie).

11. Jeżeli cena atrakcji turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym w punkcie 9 terminie, umowa może być rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia atrakcji pozostaje 5 dni lub 15 dni w przypadku gdy atrakcja turystyczna dotyczy korzystania z domu, apartamentu lub mieszkania wakacyjnego (w ramach dojazdu własnego).
W takim przypadku VISITENERIFE obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w atrakcji turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w punkcie 12.

12. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w atrakcji turystycznej wynoszą standardowo za osobę:
– do 31 dni przed rozpoczęciem atrakcji 25% ustalonej ceny
– od 30. dnia przed rozpoczęciem atrakcji 40% ustalonej ceny
– od 24. dnia przed rozpoczęciem atrakcji 50% ustalonej ceny
– od 17. dnia przed rozpoczęciem atrakcji 60% ustalonej ceny
– od 10. dnia przed rozpoczęciem atrakcji 80% ustalonej ceny
– od 3. dnia do dnia rozpoczęcia atrakcji lub jej nierozpoczęcia 90% ustalonej ceny

13. W czasie atrakcji turystycznych organizowanych przez VISITENERIFE, opiekę i ubezpieczenie (OC) nad Klientami przejmują miejscowe firmy, czyli placówki współpracujące z VISITENERIFE.

14. W przypadku zamierzonego przez Klientów przedłużenia pobytu w trakcie trwania imprezy turystycznej, Klienci proszeni są o to, aby skontaktować się odpowiednio wcześniej z przedstawicielem organizatora atrakcji turystycznej. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w środku transportu. Klient zobowiązany jest uiścić koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu.
W przypadku, gdy w wyniku przedłużenia pobytu nastąpi zmiana daty powrotu do kraju, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu ze strony VISITENERIFE. Koszty za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. W w/w przypadku prosimy o sprawdzenie cennika na stronie www.visitenerife.eu

15. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach atrakcji turystycznej określany jest w oparciu o treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej www.visitenerife.eu.
Dane zawarte na stronie internetowej są dla VISITENERIFE zasadniczo wiążące. Przed zawarciem umowy VISITENERIFE zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych na stronie internetowej www.visitenerife.eu. Atrakcja turystyczna zaczyna się i kończy, zgodnie z zakupionym przez Klienta czasem pobytu – według terminów wyjazdu i powrotu wskazanych w umowie. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia atrakcji, data powrotu jest dniem zakończenia atrakcji. Pierwszy i ostatni dzień atrakcji przeznaczony jest na przejazd.

16. Katalogi, foldery, broszury, informacje zawarte na stronach internetowych innych niż www.visitenerife.eu i inne materiały informacyjne lub reklamowe nie pochodzące od VISITENERIFE nie stanowią jakiejkolwiek części umowy o świadczenie usług turystycznych.

17. VISITENERIFE w ramach organizowanych atrakcji turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w atrakcji turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
W przypadku, gdy uczestnikiem atrakcji turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. VISITENERIFE ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, VISITENERIFE upoważnione będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny atrakcji turystycznej wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 150 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia atrakcji turystycznej.

18. Za dzieci w wieku poniżej 2 lat (pod opieką rodziców) korzystających z atrakcji turystycznej tylko i wyłącznie z zakwaterowaniem, VISITENERIFE nie pobiera żadnych opłat.

19. W przypadku zmiany przez VISITENERIFE istotnych warunków umowy z Klientem, z przyczyn od VISITENERIFE niezależnych, przed rozpoczęciem atrakcji turystycznej, VISITENERIFE zobowiązane jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian za pośrednictwem Centrum Rezerwacji VISITENERIFE. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w ciągu kolejnych siedmiu dni obowiązany jest na piśmie poinformować Centrum Rezerwacji VISITENERIFE na adres booking@visitenerife.eu lub na nr tel: +34658439534 czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat.
Klient, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy wskutek nie zaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie o świadczenie usług turystycznych uprawnia, wedle wyboru, do złożenia oferty uczestnictwa w innej zastępczej atrakcji turystycznej organizowanej przez VISITENERIFE o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub do żądania zwrotu wniesionych z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych opłat.

20. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
Przed rozpoczęciem atrakcji turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z atrakcji turystycznej. Oświadczenie o rezygnacji z atrakcji turystycznej, Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej na podany adres mailowy: booking@visitenerife.eu lub na nr tel: +34658439534. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do VISITENERIFE.

21. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w atrakcji turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie atrakcji turystycznej z powodów niezależnych od VISITENERIFE, VISITENERIFE zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punkcie 12. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń.
VISITENERIFE do decyzji Klienta pozostawia decyzję o zbieraniu i gromadzeniu dowodów na to, czy ze względu na rezygnację z uczestnictwa w atrakcji turystycznej, względnie jej nie rozpoczęcia powstały koszty niższe niż te, które zostały określone przez VISITENERIFE jako rzeczywiste koszty rezygnacji, w wysokości nie wyższej niż określonej w punkcie 12, względnie Klient może zwrócić się do VISITENERIFE o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych na jego rezerwację kosztów.

22. Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na miejscu rozpoczęcia atrakcji turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podróży otrzymanych od VISITENERIFE lub jeżeli rozpoczęcie przez niego atrakcji turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu.
O ile Klient nie poinformował VISITENERIFE o swej rezygnacji z uczestnictwa w atrakcji turystycznej przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest przekazać do VISITENERIFE informację o tym, iż w atrakcji takiej nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym atrakcja turystyczna się rozpoczęła.

23. Klient może zlecić VISITENERIFE zorganizowanie indywidualnej atrakcji/imprezy turystycznej. Jeśli zorganizowanie takiej atrakcji/imprezy jest możliwe, VISITENERIFE każdorazowo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 PLN za osobę. Jeżeli czas trwania indywidualnej atrakcji/imprezy turystycznej odbiega od zazwyczaj stosowanego turnusu tygodniowego, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 150 PLN za osobę.

24. Szczególne wskazówki dla Klientów korzystających z atrakcji turystycznych VISITENERIFE z zakwaterowaniem w mieszkaniach, apartamentach, domach wakacyjnych (w ramach dojazdu własnego).
Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne mogą być zajmowane jedynie przez potwierdzoną w umowie liczbę osób dorosłych i dzieci. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu zakwaterowania oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w trakcie pobytu z jego winy lub z winy jego towarzyszy podróży i gości. Zwierzęta domowe mogą przebywać w mieszkaniach, apartamentach i domach tylko w przypadku, gdy oferta VISITENERIFE wyraźnie Dopuszcza taką możliwość. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec VISITENERIFE.

25. W przypadkach wskazanych na stronie internetowej www.visitenerife.eu , przy przekazaniu kluczy może zaistnieć obowiązek uiszczenia przez Klienta odpowiedniej kaucji, tytułem zabezpieczenia zapłaty za ewentualne wyrządzone szkody. Zwrot lub rozliczenie kaucji następuje zawsze z chwilą opuszczania miejsca zakwaterowania i przekazania wykorzystywanych pomieszczeń w stanie zgodnym z zawartą umową.

26. Klienci są zobowiązani przestrzegać ustalonych terminów przyjazdu i wyjazdu z miejsca pobytu oraz w przypadku zmiany tych terminów obowiązani są informować o takim fakcie przedstawiciela organizatora czyniąc to ze stosownym wyprzedzeniem, to jest takim, które umożliwia VISITENERIFE należyte wywiązanie się z zaciągniętych wobec Klienta zobowiązań.
W przypadku gdy umowa o świadczenie usług turystycznych dotyczy pobytu w mieszkaniach, apartamentach lub domach wakacyjnych koszty dodatkowe, co do których nie istnieje obowiązek ich pokrycia, nie są zawarte w cenie atrakcji turystycznej. Jeżeli na stronie internetowej www.visitenerife.eu lub w katalogu VISITENERIFE nie jest zawarta informacja o możliwości ich zapłaty wraz z ceną imprezy lub w inny wskazany sposób, są one płatne na miejscu.

27. Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia atrakcji turystycznej należy zgłosić przesyłką poleconą na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia atrakcji turystycznej, organizatorowi atrakcji turystycznej na adres Dział Obsługi Klienta VISITENERIFE C/Urbanización Achimencey, 10, 38250 Bajamar, Hiszpania.
Reklamacje przesłane droga e-mailową oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane. VISITENERIFE odrzuci reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia atrakcji turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez VISITENERIFE w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Centrum Rezerwacji VISITENERIFE nie jest uprawnione do odbioru pism reklamacyjnych Klientów.

28. Postanowienia niniejszego punktu 28 Warunków Atrakcji Turystycznych stosuje się w wypadku gdy zawarcie umowy poprzedzone jest negocjacjami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon (za pośrednictwem Centrum Rezerwacji VISITENERIFE) Składając ofertę zakupu wycieczki z wykorzystaniem środku opisanego powyżej, Klient wyraża zgodę na prowadzenie negocjacji w ten sposób. W sposób opisany powyżej strony mogą prowadzić jedynie negocjacje. W wypadku złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy przez telefon, VISITENERIFE przesyła do Klienta następujące dokumenty: umowę z wyliczeniem ceny atrakcji, załącznik do umowy z podanym numerem konta bankowego VISITENERIFE lub adresem www.paypal.com , potwierdzenie podróży oraz Warunki Atrakcji Turystycznych.

​29. Niniejsze szczegółowe Warunki Atrakcji Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nieważność pojedyńczych postanowień umowy o świadczenie usług turystycznych nie narusza ważności całej umowy.
Dotyczy to również niniejszych Warunków Atrakcji Turystycznych, stanowiących integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.